ಕರ್ಕಟಕ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತೃಕ್ಕನ್ನಾಡು ಶ್ರೀ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಲಿತರ್ಪಣೆ

0
41

ಕರ್ಕಟಕ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತೃಕ್ಕನ್ನಾಡು ಶ್ರೀ ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಲಿತರ್ಪಣೆ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY