ಮದೆಯಾಪಿ ಇಲ್ಲಗುಪಕಾರದ ಸಾದನೊಲು ಚೊಂಬು

0
124
  • ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ನೆಲ್ಲಿಕುಂಜೆ

“ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಸುರೂಕು ಎಂಚಿನ ಕೊರೊಡು?”

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ್ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲೆಡ ಕೇಂಡೆರ್ಂಡ … ಅಕುಲು ಪನ್ವೆರ್…. “ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ್‌ನಕ್ಲೆಗ್ ಸುರೂಕು ಕುರ್ಸಿಡ್ ಕುಲ್ಯೆರೆ ಪನೊಡು. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇನ್‌ದ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡ್ದ್,ಟಿ.ವಿ. ತೋಜಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಬತ್ತ್, ಚಾಯ ಕೊರೊಡು”.

ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಸುರೂಕು ಕಾರ್ ದೆಕ್ಯೆರೆ ಚೊಂಬುಡು ನೀರ್ ಕೊರ್ಪುನವು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಉಂದು ಹಳ್ಳಿಡ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಒರಿದ್ಂಡಲ, ಪೇಂಟೆದಕ್ಲು ಅವೆನ್ ತೂದುಪ್ಪಯೆರ್! “ಪೈಪ್‌ಡ್ ನೀರ್ ಉಂಡು. ಕಾರ್ ದೆಕ್ಯೆರೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಯಾವಂದಾಂದ್” ಪೇಂಟೆದಕುಲು ಪನುವೆರ್.

ಬದ್ಧ (ನಿಸ್ಚಯ), ಮದಿಮೆ, ಸಮ್ಮನದಾನಿ ಪೊದ್ವೆರ್, ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ದೊಂಪೊ (ಜಾಲ್) ಪೊಗ್ಗೊಡಾಂಡ, ಸುರೂಕು ಪೊಣ್ಣ ಕಡೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆಣ ಕಡೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರಗ್ ಚೊಂಬುಡು ನೀರ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ “ಬಲೇ…. ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕ್‌ಲೇಂದ್” ಪಂಡ್‌ದ್ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪುನವು ಮರ್ಯಾದಿ.  ಗುರ್ಕಾರಗ್ ಚೊಂಬುಡು ನೀರ್ ಕೊರ್ಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಬೆಕ್ಕ್ ಕೊರಿಲೆಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದುಂಡು.

ಮದಿಮೆದಾನಿ ಮದಿಮಯೆ ದೊಂಪೊ ಪೊಗ್ಗುನಯಿಕ್ಕ್ ದುಂಬು ಮದಿಮಾಲೆನ ಮೆಗ್ಗಿ (ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಳೆ) ಮದಿಮಾಯನ ಕಾರ್‌ಗ್ ಚೊಂಬುಡು ನೀರ್ ಮಯಿಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟ್ ನಮಡ ಉಂಡು. ಮದಿಮೆದ ದುಂಬುನಾನಿ ದೊಂಪದ ಮದಿಮೆದಾನಿ ಮದಿಮಾಲ್, ಮದಿಮಾಯನ (ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ) ಇಲ್ಲಲ್ ಜಾತಿದಕುಲು ಸೇರ್ದ್ ತರೆಕ್ಕ್ ನೀರ್ ಮಯಿಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮೊಗೇರ ಜಾತಿದಕುಲಯಿಟ್ಟುಂಡು. ಅಪಗ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಏಳ್ ಬರಿತ್ತಕುಲಾಂಡಲ ನೀರ್ ಪತ್ಯೆರೆ ಏಳ್ ಚೊಂಬುನು ಸಾಲ್‌ಡೆ ದೀಪೆರ್. ಕೈಕಾರ್ ದೆಕ್ಯೆರೆ ಇಲ್ಲದೆದುರುದ ಮಂಡೆಡ್, ಮೀಯೆರೆ ಬೆಂದ್ರುದ ಮಂಡೆಡ್ ಚೊಂಬು ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದೇಬೆರೆಗ್ ನೀರ್ ದೀಯೆರೆ, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ನೀರ್ ಮಯಿಪ್ಯೆರೆ, ದೈವೊದ ಕಾರ್ಯೊಡು ಕುರ್ದಿ ಕಳಪ್ಯೆರೆ, ತೀರ್ ಪೋಯಿನಾನಿ ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರ್ ಬುಡ್ಯೆರೆ, ಮರಣ ಕರಿದ್ ದಿನಾಲ ಬಯ್ಯ ನೀರ್‌ದೀಯೆರೆ, ಸಾವುದಾನಿ ತಳಿಪ್ಪುಗು, ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯೊಗು ಚೊಂಬು ಬೋಡಾಪುಂಡು, ಪತ್ತಿರ್ವ ವರ್ಸೊಗು ದುಂಬು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಗುಡ್ಡೆಗ್ ಪೋನಗ ಚೊಂಬು ಪತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಾಜೆಲ್‌ಗ್ ನೀರ್ ಕೇಂಡೆರ್ಂಡ ಚೊಂಬುಡೇ ನೀರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಪೇರ್ ಬೊರಿಯೊಡಾಂಡ, ಪೇರ್ ಪತೊಂದು ಬರ್ಯೆರೆ ಚೊಂಬೇ ಬೋಡು. ದೇಸ್ತನೊದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗ್‌ಲ ಪಿತ್ತಾಳೆ, ಬೊಳ್ಳಿದ ಚೊಂಬುಡು ಅಬಿಸೇಕೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಚೊಂಬುದ ಪುದರ್‌ಡ್  ಒಂಜಿ ಗಾದೆಲ ಪುಟ್ಟುದುಂಡು… “ಬೊರಿಯೆರೆ ಚೊಂಬು ಕೊನೊದು ಪೋನಗ ಬೋರಿಯಾಪೆ, ನುಗ ಕೊನೊದು ಪೋನಗ ಪೆತ್ತ ಆಪೆ” ಪಂಡ್‌ದ್. ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಒರಿಯಗ್ ಒಪ್ಪಾನಗ ಬೇಲೆಡ್ದ್ ತಪ್ಪಾವುನ ಕಂಡು ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪಾತೆರೊ ಒಂಬುಡು.

ದುಂಬುದ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಕಸಕ ಪದ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. “ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಕಾಳಿ, ಬೊಳ್ಳಿ ಇಂಚಿ ಬಲೇದೆ| ಚೊಂಬು ಮುಟ್ಟ ಮಂದ| ಪೇರ್ ಕೊರೊಡು ಶಾರದೆ.

ಮದಿಮೆ, ಜಂಬರದಲ್ಪ ಉಂಡುದಾದ್ ನಮ ಕೈದೆಕ್ಕ್‌ನಗ ಬೊಕೊರ್ಯಗ್ ಕೈ ದೆಕ್ಯೆರೆ ಕಾಲಿ ಚೊಂಬುನು  ಕೊರಂದೆ, ನೀರ್ ದಿಂಜಾದ್ ಚೊಂಬುನು ಕೊರ್ಪುನವು ತುಳುವ ಕಟ್ಟ್‌ಗೆ.  ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಯೆರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಲೋಟೆಡ್ ಶರ್ಬತ್ತ್, ಚಾಯ ಕೊನೊದು ಕೊರ್ಪಲ್. ಆಂಡ ವಂತೆ ಕಾಲೊಗು ದುಂಬು ಪೊಣ್ಣು ತೂಯೆರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಚೊಂಬುಡು ನೀರ್ ಕೊನೊದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್‌ಗೆ! ಕುಟುಮೊಡು ಆಜ ಕೊಡಿಯಾದ್, ಪಾತೆರೊ ಪಿರ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಒಂಜಾನಗ ಚೊಂಬುಡು ನೀರ್ ದೀದ್ ದೈವೊಲೆನ್‌ಸುಗಿತ್ತ್‌ದ್ ಕೈ ಮುಗಿದ್, ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಇರಿಯಾಕುಲೆನ ಕಾರ್ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಮದಕುಲು ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬುದ ನೀರ್‌ನ ಪರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು.

ಇಂಚ ಚೊಂಬು ತುಳುವೆರೆ ಬದ್‌ಕ್‌ಡ್ ಪೊಗ್ಗುದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರೊಡು ಮೆರೆಯಿನವು. ಅಂಚಿತ್ತ್‌ನ ಚೊಂಬು ಇತ್ತೆದಕ್ಲೆಗ್ ತಮಾಸೆದ ಸಾದನ ಆದ್ ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ಮಾಯೊ ಆವೊಂದುಂಡು.  ಪೇಂಟೆಡ್ ಚೊಂಬುದ ಪಗರ ಪಾಟೆ (ಮಗ್), ಗ್ಲಾಸ್, ಕಪ್, ಜಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೂರಯಿಕ್ಕ್‌ಲ ಉಪಕಾರ ಆದಿತ್ತ್‌ನ ಚೊಂಬು ಇನಿ ಮೂಲೆಗ್ ಸೇರೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ದೇ ಪಿದಾಯಿ ಬೂರೊಂದುಂಡು.

 

 

SHARE
Previous article18-02-2020
Next article19-02-2020

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY