ಲೆಂಚಿ

0
268

ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆನೆ ಲೆಂಚಿ (ಏಣಿ) ಎದುರು ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ ಪಿರಯೊದಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಸ್‌ರ್‌ಬರು. ಆಂಡ ಲೆಂಚಿ (ಕೇರ್ಪು) ಅಕೇರಿಗ್ ಬೋಡಿತ್ತ್‌ನೆಡ್ದ್‌ಲಾ, ಬದ್‌ಕ್‌ದ ಸಾದಿಡ್ ಪಾಕೊ ಕಾಲೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಲೆಂಚಿ ಪಂಡ್ಂಡ ದೇರೊಗು ಪಜ್ಜೆನ್ ಎತ್ತಾವುನ ಸಾದನ. ಮಿತ್ತ್ ಎತ್ತರೊಗು ಬಡತ್ತೊಂಡಾಂಡ ಲೆಂಚಿ ಬೋಡು.

ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಮುಳಿತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ್‌ಗ್ ಮಡಲ್ ಕಟ್ಯೆರೆ, ಮುಳಿ ಪಾಡೊಡಾಂಡ ಲೆಂಚಿ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆವಂದ್. ಅಂಚನೇ ಓಡುದ ಮಾಡ್‌ಗ್‌ಲ ಬಡತ್ತೊ ಡಾಂಡ ಲೆಂಚಿ ಬೋಡು. ಟೆರೇಸ್‌ದ ಇಲ್ಲಾಂಡಲ ಟೇಂಕಿ, ಮಿತ್ತ್‌ದ ಮಾಡ್‌ಗ್‌ಲ ಪೋವೊಡಾಂಡ ಲೆಂಚಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಸುಲಬೊ ಆಪುಂಡು.  ಇಲ್ಲಲ್ ಜಂಬರಗ್ ದೊಂಪೊ ಪಾಡ್ಯೆರೆ, ತರ್ಪಾಲ್ ಕಟ್ಯೆರೆ, ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ಯೆರೆ, ಮರಕ್ಕ್ ಬಡತ್ಯೆರೆ, ಕುಂಟಾಜಿಡುನ ಅಜಕ್ಕೋಲು ಎತ್ತೊರೊಡು ಕಟ್ಟೊ ಡಾಂಡ ಲೆಂಚಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು.  ಕರೆಂಟ್‌ದ ವಯರ್‌ನ್ ಮಿತ್ತ್ ಕಟ್ಯೆರೆ, ಗೋಡೆಗ್ ಆಣಿ ಆಕ್ಯೆರೆಲಾ, ಲೆಂಚಿಡ್  ಸುಲಬೊ. ಮೂರ್ತೆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕಳಿ ಕೆತ್ಯೆರೆ, ದೆಪ್ಯೆರೆ ಬಡತ್ಯೆರೆ ಬೆದುರುದ ಸಪೂರ ಲೆಂಚಿ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಲೆಂಚಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು.

ಲೆಂಚಿಗ್ ತುಳುಟ್ಟು ಏಣಿ, ಕೇರ್ಪುಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳ ಬಾಸೆಡ್ ಏಣಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಲ್ಯಾಡ್ಡರ್. ಈ ಏಣಿ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಲಾ ಆದುಂಡು. ಲುಡೋ ಗೊಬ್ಬುದ ಬೋರ್ಡ್‌ಡುಪ್ಪುನ  ಹಾವು ಏಣಿಯಾಟ  ಎಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ‘ಹಾವು ಏಣಿಯಾಟ’ ಪಂಡ್‌ದ್ ಕನ್ನಡೊಡು  ನುಡಿಟ್ಟ್‌ಲಾ ಉಂಡು. ಮಲಯಾಳದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ತಗಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೆ ಪನ್ಪುನ ಸಾಹಿತಿ ‘ಏಣಿಪ್ಪಡಿಗಳ್’ ಪುದರ್‌ದ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದ್ ಅವು ಬಾರೀ ಪುದರ್ ಪಡೆತ್ತ್ಂಡ್. ‘ಬಾನೊಗು ಏಣಿ ಕಟ್ಟುನು” ಪಂಡ್‌ದ್ ಅವು ನಡಪ್ಪುನ ಸಂಗತ್ತಿಯತ್ತ್,  ಅವು ಕನ ಪಂಡ್‌ದ್ ಅರ್ತ.

ಲೆಂಚಿಲೆಡ್ ರಡ್ಡ್ ನಮೂನೆದವುಂಡು. ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಬೆದುರುದ ಕಂಬದ ಕಣೆನ್ ಗಂಟ್‌ದ ಲೆಕ ಒರಿಪ್ಪಾದ್ ಮುಳ್ಳ್ ದೆತ್ತ್ಂಡ ಲೆಂಚಿ (ಕೇರ್ಪು) ಆಂಡ್. ಅಯಿನ ರಡ್ಡ್ ಪುಡೆತ್ತ ಕಣೆಟ್ಟ್ ಉಂತೋಂದು ಪಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೋಪುನವು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ  ರಡ್ಡ್ ಉದ್ದದ ತೋರದ ಬೆದುರ್ದ ಕಂಬ ಕನತ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿತ್ತ ನಡುಕ್ಕು ಒಂಜರೆ ಫೀಟ್‌ದಾತ್ ಅಗೆಲೊಗು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ತಲಕೆಲೆನ್ ಕಟ್ಟ್ಂಡ ಲೆಂಚಿ ಆಂಡ್. ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ್‌ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ್‌ನ ಆ ಲೆಂಚಿಡ್ (ಏಣಿ) ಕಾರ್ ದೀದ್ ಮಿತ್ತ್ ಮಿತ್ತ್‌ಗ್ ಬಡತ್ತ್‌ದ್ ಪೋವೊಲಿ. ಇಲ್ಲಲೊಂಜಿ ಲೆಂಚಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಿತ್ತ್ ಬಡತ್ತುನ ಪೂರ ಬೇಲೆಗ್‌ಲ ಅವು ಬೋಡಾಪುಂಡು. 

ಇಲ್ಲಲ್ ಒಂಜಿ ಏಣಿ (ಲೆಂಚಿ) ಇತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಎಕ್ಕಂದಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರೊಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅಕೇರಿಗ್ ಜೂವೊ ಪೋನಗ ಬೋಡಾಪುನ ಏಣಿಯೇ ಬೇತೆ. ಅಯಿನ್ ಮಸಣಗ್ ಕೊನೊಂಡ ಪಿರ ಇಲ್ಲಗ್ ಕನತ್ತ್ ಬರ್ಯೆರೆ ಇಜ್ಜಿ.  ಆ ಏಣಿನ್ ಬೆದುರುಡು ಮಲ್ಪುವೆರ್.  ಅಂಚ ಏಣಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಸರಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್‌ನಕ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಡ್ಡಗ್ ತಲಕೆ ಕಟ್ಟ್‌ನಗ ಒಂಜಿ ಅಡಿಡ್ದ್, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಲ್‌ಡ್ದಾದ್ ಕತ್ತೆರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಡು. ಅಯಿನ್ ಪಾಂದೊವುಡು ಗಟ್ಟಿಡೆ ಕಟ್ಟೊಡು. ಪುಣನ್ ಕಟ್ಯೆರೆಲಾ ಉದ್ದೊದ ಪಾಂದೊವು ಬುಡೊಡು.

ಪುಣನ್ ಏಣಿಡ್ ಜೆಪ್ಪಾದ್ ಕುಂಟು, ಪೂತ ಮಾಲೆಪೂರ ಪಾಡ್ದಾದ್ ಪಾಂದೊವುನು ಪೆದಂಬು ಪೆದಂಬಾದ್ ಒಯಿತ್ತ್ ಕಟ್ಟ್ಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಸರ‍್ತ ನೇರ್ಪೊಡು ಕಟ್ಟ್ಂಡ ಪಾಂದೊವುದ ಬಲ್ಲ್ ಬಿಗಿಯಂದ್. ಅತ್ತಂದೆ ಅಯಿನ್ ಪೆದಂಬೇ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ. ಪಾಂದೊವುಡು ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ಯೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್‌ನಕ್ಲೇ ಕಟ್ಟ ಪಾಡೊಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏಣಿನ್ ದೇರ್ತ್ ಪುಗೆಲ್‌ಡ್ ದೀದಾನಗ ಮಿನಿ ಕಟ್ಟ ಗಿರಿಂಡ ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬರೀಕ್ಕ್ ಮಾಲು. ಅಂಚನೇ ಏಣಿದ ಅಡ್ಡ ತಲಕೆನ್ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿಡ್  ಕಟ್ಟ್‌ದುಪ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ತುಂಬೊಂದು ಪೋನಗ ಅರ್ದ ಸಾದಿಡ್ ಮಿನಿ ಏಣಿಡ್ದ್ ಪುಣ ತಿರ್ತ್ ಬೂರ್ಂಡ ಅಯಿಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿ, ಅವಸಾನ ಬೇತೆ ಒವುಲಾ ಉಪ್ಪಂದ್!

ಈ ಇಸಯೊಡು ವಂತೆ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚಾದ್ ತೀರ್‌ದಾನಗ ಮಸಣಗ್ ಪುಣನ್ ಕೊನೊಪುನ ಏಣಿನ್ (ಲೆಂಚಿ) ಸರಿಟ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್‌ನಕುಲೇ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೆರಿದಿನಕುಲು ಅವು ಸರಿ ಉಂಡಾಂದ್ ಒರ ತೂವೊನೊಡು. ಇತ್ತೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಏಣಿದ ಪಗರ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಪನ್ಪುನ ಸಾದನ ಉಂಡು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ಡ್ ಕೊನೊಪುನುಂ ದಾಂಡ ಏಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ತರೆಕರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ.

ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ತಗಡ್‌ದ ಕೇರ್ಪು (ಲೆಂಚಿ) ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್. ಅಯಿಟ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿನ್‌ಲಾ ಕೊಯ್ಯೊಲಿ. ಅಂಚನೇ ಮೆಡಿಕಲ್‌ಡ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತ್‌ನ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂದ ಕುದುರೆ ಉಂಡು. ಸಾರಣೆ, ಕಲ್ಲ್‌ಕಟ್ಟುನ, ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲೆದಕುಲು ಮರತ್ತ ಕುದುರೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಎತ್ತರೊಗು ಬಡತ್ತುವೆರ್. ಡೆಕೊರೇಶನ್, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್‌ದಕ್ಲೆಡ ಕರ್ಬದ ಕುದುರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY