ತಡ್ಪೆ

0
1185

 

“ಅಲ್ಪಡ್ದ್ ಬತ್ತನೆ ದೈವೊ, ಕುಡುಮಡ್ ಕಂಚಿಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಗ್ ಬತ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತೊಂಡರ್, ಕಂಚಿಮಾರ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಕಂಚಾರ ಮೊಗೇರೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಕಟ್ಟ್ ಮೂವೆರ್ ಮೊಗೆರ್ಲು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವಾಂದ್ ಪನ್ಪಾವೊಂಡರ್ ತಡ್ಪೆದ ಸಮ್ಮನ ದೆತೊಂಡರ್”.

ಉಂದು ಮೊಗೇರ್ಲು ದೈವೊಲೆಗ್ ಮಂಜ (ಅಗೆಲ್) ಕೊರ‍್ನಗ ಪನ್ಪುನ ಪಾರಿ. ಈ ಪಾರಿಡ್ ತಡ್ಪೆದ ಸಮ್ಮನ ಪನ್ಪಿ ಸಬ್ದ ಬರ‍್ಪುಂಡು. ತಡ್ಪೆದ ಸಮ್ಮನಾಂದ್ ಪಂಡ್ಂಡ ಅವು ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಸಮ್ಮನ.  ಕೈಟ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಆರಾಮೊಡು ಕೊಸಿಟ್ಟ್ ಬಂಜರ ಉನ್ಪುನಯಿಕ್ಕ್ ತಡ್ಪೆದ ಸಮ್ಮನಾಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದೈವೊಲೆಗ್ ಬಾರಣೆನ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಅಗೆಲ್ ಬಳಸ್‌ನಗ ತಡ್ಪೆಡ್ ಬಳಸುನವು ಕ್ರಮ. ಕೊರತಿ ನೇಮಡ್ ಕೊರತಿಯಪ್ಪೆ ತಡ್ಪೆ ಪತೊಂದು ನಲಿಪುಂಡು. ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವೊಗು ಮೊಗದೀಪುನಯಿಕ್ಕ್ ದುಂಬು ಬಲಿ ಬರೊಡುಂದಾಂಡ ಮೊಗನ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ದೀಪೆರ್. ಅಂಚನೇ ದೀಪೊಲಿದ ಕೊಡಿಪರ್ಬದಾನಿ ದೈವೊದ ಬಾಳ್ ಬಂಡಾರೊನು ಪಿದಯಿ ದೀದ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್, ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪಿರ ಬಂಡಾರೊ ಏರ‍್ಸಾವೊಡುಂದಾಂಡ  ತಡ್ಪೆ ಬೋಡು. ಪುದ್ವಾರ್‌ದ ಪೊಲಿ ದಿಂಜಾನಗಲ ಕುರಲ್‌ನ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ತುಂಬೊಂದು ಉಳಯಿ ಕೊನೊವೊಡು. ಸಾವು ಕರಿದ್ ಪದಿನಾಜೆಗ್ ಸೇರ‍್ಸಾವೊಡುಂದಾಂಡ ಆನಿ ರಾತ್ರೆ ಕುಲೆನ್ ಉಳಯಿ ಲೆಪ್ಯೆರೆ ತಡ್ಪೆಡ್ ಪತೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪದಿನಾಜೆಗ್ ಸೇರ‍್ಸಾವೆರ್. ಇಂಚ ತಡ್ಪೆ ತುಳುವ ಆರಾಧನೆ, ಆಚರಣೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ್‌ದ ಪಾಲ್ ದೆತೊನೊಂಡು. ಅರಿಟ್ಟುಪ್ಪುನ ಕಜವು, ಕಲ್ಲ್‌ನ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೊಡೂಂದಾಂಡ ತಡ್ಪೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆವಂದ್. ತಡ್ಪೆಡ್ ಪೊಡೆತ್ತ್ಂಡ ಅರಿತ್ತ ಗುಗ್ಗುರು, ಉಮಿ, ಕಜವು, ದೂಳು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಕಡ್ಲೆ, ಪದೆಂಜಿ, ಉರ್ದು, ಮುಂಚಿನ್ ನುಂಗಾವೊಡಾಂಡ ತಡ್ಪೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಕೆಯಿ ಕೊಯಿದ್ ಆಕ್‌ನಗ ಬಾರ್‌ದ ಕಜವು ರಾಯೆರೆ ತಡ್ಪೆಡ್ ಬೀಜ್‌ದ್ ದಾಳಿಪ್ಪುವೆರ್.

ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಕುಲು ನಲಿಪುನ ಮಾದಿರ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಡ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ದ್, ಬಾರ್ ಮಿತ್ತ್ ರಾಪಾದ್ ಅವು ತಿರ್ತ್ ಬೂರುನಯಿಕ್ಕ್ ದುಂಬು ತಡ್ಪೆನ್ ಕಂಕಣೆ, ಮಲಂಕಣೆ ಮಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ತಡ್ಪೆಡ್ ಆ ಬಾರ್‌ನ್ ಪತ್ತುನ ಕೆಣಿ ತೂಯೆರೆ ಚೋದ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಮಾದಿರ ನಲಿಕೆಡ್ ತಡ್ಪೆನ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಕೊಸಿಯಾಪುಂಡು. ತಡ್ಪೆನ್ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲು ಮಲ್ತೆರ್ಂಡಲ ತಡ್ಪೆಡ್ ನಮಕ್ಕ್ ವಾ ದೋಸೊಲಾ ಇಜ್ಜಿ! “ಪರಾ ತಡ್ಪೆಗ್ ಅಂಬಿಯೇ ಬಲಗೆ”. ಅಂಚನೇ ತಡ್ಪೆಗ್ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿಂಡ ಅವು ಎಚ್ಚ್ ಕಾಲ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ತೂಯೆರೆಲಾ ಸೋಕು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತಡ್ಪೆದ ಪಗರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಸೂಪುನು ಕೆಲವೆರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಯಿಟ್ಟ್‌ಲಾ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ದ ಬತ್ತ್‌ದ್ಂಡ್. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದಯಿಟ್ಟ್ ನಮ ದಿನಾಲ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಮೃತ ಅರಿನ್ ಪೊಡೆಪ್ಪು ನೇಂಡ ಅಯಿಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕೇಡ್ ಕಾಲ ಬೋಡೆ? ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ದಯಿತ್ತ ಬೂರುಡ್ ಮಲ್ತಿನ ತಡ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇ?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY