ಪೊಲಿಮಣೆ- ಮುಟ್ಟಿ

0
1129

ಅಟ್ಟಡಿತ್ತ್‌ನ, ಕೊಟ್ಯಡಿತ್ತ್‌ನ ಪೊಲಿಮಣೆನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಚಿಟ್ಟೆಡ್ ದೀಯಿನೆಯಿನ್ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ತೂಯೆರ್ಂಡ ಪನ್ವೆರ್… “ಆಂ… ಅಜ್ಜೆರೇ… ಪೊಸಾ ಬ್ಯಾಟ್! ಯಾನ್ ಪಿದಯಿದ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟುಗು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಯೆರೆ ಪೋಯೆರೆ ಬಲ್ಲೀಂದ್ ಈರ್ ಈತ್‌ನೇಟ ದೆಂಗಾದ್ ದೀಯಿನೆನಾ? ಎಮ್ಮ ಉಂದೆನ್ ದೇರ್ಪ್ಯೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಎಬ್ಬ ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಎಂಚ?”

ಆತಾನಗ ಉಳಯಿಡ್ದ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಅಪ್ಪೆ… “ದೀಲಂಬೆ ಅವೆನ್. ಓಡೆಗ್ ತೀ ರಂದಿನ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನು? ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೈಕಾರ್‌ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ” ಪಂಡ್‌ದ್ ಜೋರು ಮಲ್ಪೆರ್.

“ಅಮ್ಮಾ ಉಂದು ಅಜ್ಜೆರ್‌ನಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ್‌ನ ಬ್ಯಾಟ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೇ ಜಾಲ್‌ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಡೂಂದು ಅಜ್ಜೆರ್ ಪಿದಯಿ ದೆತ್ತ್ ದೀತೆರ್”.

“ಬ್ಯಾಟ್‌ಲತ್ತ್, ಗೀಟ್‌ಲತ್ತ್. ಅವು ಪೊಲಿಮಣೆ. ಜಾಲ್‌ನ್ ಸರಿಮಲ್ಪುನವು. ಆಟಿ ಪೋದ್ ನನ ಸೋಣ ಬನ್ನಗ ಜಾಲ್ ಸರಿಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಲಿಮಣೆ ಎಂಚ ಉಂಡೂಂದು ತೂಯೆರೆ ಅಜ್ಜೆರ್ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಟಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ  ದೆತ್ತ್ ದೀತೆರ್”.

“ಉಂದು ಅಪಗ ಗೊಬ್ಬುನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅತ್ತಾ? ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಜಾಲ್ ಎಂಚ ಸರಿಮಲ್ಪುವೆರ್?” ಜಾಲ್‌ನ್ ಗರಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ದ್, ಆ ಮಣ್ಣ್‌ಗ್ ನೀರ್ ತಲಿತ್ತ್‌ದ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ಆ ಮಲ್ಲ ಗದೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಮುಟ್ಟಿಡ್ (ಗುದ್ದಲಿ) ಆಕೋಂದು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆಡ್ ಸಮತಟ್ಟ್ ಮಲ್ತೋಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲಿ ಮಣೆಟ್ಟ್ ಆಕ್‌ದ್ ನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ಪೊಲಿಮಣೆನ್ ರಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ದೆರ್ತ್‌ದ್ ಕೈನ್ ಎದುರುಗು ಉದ್ದೋಗು ಬೇರ್‌ದ್ ಪಟಾಂದ್ ನೆಲಕ್ಕ್ ಆಕ್‌ದ್, ಅಪಗನೇ ವಂತೆ ಪಿರವು ಒಯಿಪ್ಪೊಡು. ಪೊಲಿಮಣೆಟ್ಟ್ ನೆಲಕ್ಕ್ ಆಕ್‌ನಗ ಮಡುಟ್ಟು ಕನಕ್ಕ್‌ಗ್ ದೇರ್ತ್ ಪೆಟ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಲೆಕ ಪಾಡ್ಂಡ ನೆಲ ಗರಿದ್, ಬೊಕ್ಕಲಾ ತಾರು. ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಅದೋಟ್ಟು ಪೊಲಿಮಣೆಟ್ಟ್ ಆಕ್‌ದ್ ಈಸೊಡು, ಮಣ್ಣ್ ದಿಂಜ ನುಂಗುದಿತ್ತ್ಂಡ ವಂತೆ ನೀರ‍್ದ ಪಸೆ ತಳಿತ್ತ್‌ದ್ ಆಕೊಡು. ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್‌ನ್ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಅಗೆಲೊ ದೀದ್ ಉಂತ್‌ದ್, ಸೊಂಟೊ ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ಪೊಲಿಮಣೆಟ್ಟ್ ಆಕೊಡಾಪುಂಡು. ಎಲ್ಯ ಪೊಲಿಮಣೆ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಕೊಕ್ಕಪ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಆಕೊಲಿ. ಮಣ್ಣ್ ದಿಂಜ ಚೋರು ಆಂಡ ಪೊಲಿಮಣೆಟ್ಟ್ ಆಕ್ಯೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗ ಆಕ್ಂಡ ಅವು ಪಚಕ್ಕಂದ್ ಇಡೀಕ್ಕ ರಟ್ಟು. ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲದ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಗೋಡೆ, ನೆಲ, ಜಾಲ್‌ನ್ ಇಂಚನೇ ಎಲ್ಯ ಪೊಲಿಮಣೆಟ್ಟ್ ಹಾಕ್‌ದ್ ಗಟ್ಟಿಡೆ ನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆಲಾ ಬಾರ್, ಬಜ್ಜೆಯಿ ನುಂಗಾವುನ ಜಾಲ್‌ನ್ ಇಂಚನೇ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಿಮಣೆಟ್ಟ್ ಆಕ್‌ದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಪೊಲಿಮಣೆಟ್ಟ್ ಆಕ್‌ದ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಮಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅವು ಆತ್ ಬೇಕ ಆಪುಜಿ. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾಪುಂಡು.  ಮೆಲ್ಲೋನೆ, ಅದೋಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತೆರ್ಂಡ ವಂತೆ ಬೇಕ ಆವು. ನೆಲವಂತೆ ಚಂಡಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಯಿಕ್ಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಪೊಡಿ ಬಿರ್ಕ್‌ದ್ ಆಕ್‌ದ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪೊಲಿ ಮಣೆಟ್ಟ್ ಬಗ್ಗ್‌ದ್, ಕುಲ್ಲುದ್ ಆಕುನೆಂ ದಾಂಡ ಅವು ವಂತೆ ಬಂಙದ ಬೇಲೆನೇ! ನಡುಬೇನೆ ಲಕ್ಕು. ಸೊಂಟ ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿದ್ ತೀರಂದ್. ಆಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಜಿಡ್ ಉಂತಂದ್! ಪೊಲಿಮಣೆತ್ತ ಬೇಲೆಗ್ ದಿಂಜ ಪುರ‍್ಸೊತ್ತು ಬೋಡು.

ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೋಕು ಬೋಡೂಂದು ಜಾಲ್‌ಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಪಾದೆರ್. ಉಂದು ದೊಂಬುನು ದಿಂಜ ಒಯಿಪುನೇಡ್ದಾದ್ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಸಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಜಾಲ್ ಬರ್ಸದ ನೀರ್‌ನ್ ತಾರ್ಪುನೆಡ್ದಾದ್ ಸಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಜಂಬರಗ್, ನೇಮದ ಅಟ್ಟಣೆಗ್ ಜಾಲ್‌ನ್ ಪೊಲಿಮಣೆಟ್ಟ್ ಆಕ್‌ದ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ದೇಸ್ತನೊದ ಜಾತ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗಾನಗ ಪೊಲಿಮಣೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಕಂಬುಳದ ಕರೆನ್ ಸೋಕು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಪೊಲಿಮಣೆ ಬೋಡು.

ಪೊಲಿಮಣೆಲ ಮುಟ್ಟಿಲ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಇತ್ತಿಲೆಕೊ. ಅವು ರಡ್ಡ್‌ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾಲ್‌ದ ಬೇಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡ್‌ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತ್ಂಡ ಬೇಲೆ ಬೀಸೊ ಪೋಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್ ರಡ್ಡ್‌ನ್‌ಲ ಮರಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿದ ಮರ ಬೋಡು. ಕಾಯೆರ್. ಜಾತಿದ ಮರತ್ತ ತುಂಡು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತು. ಜಿಂದ ಕಾಲೊ ಬಾಳ್ವಿಕೆಲಾ ಬರು. ಮರತ್ತ ತುಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ದಿಂಜ ದಿನ್ನೊ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಪೊಲಿಮಣೆನ್ ಮರತ್ತ ಆಚಾರಿ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ್‌ನಕುಲು ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪೊಲಿಮಣೆ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಿನಿ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕಂದ್! ಆಂಡ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲಾಂಡಲ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕು. ತುಳುವೆರ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಜೋಕುಲು, ಬೆನ್ನಿದಕುಲೂಂದು ಪನ್ಪಿನಯಿಕ್ಕ್ ಪೊಲಿಮಣೆ, ಮುಟ್ಟಿಲಾ ಸಾಕ್ಸಿಯಾ ದುಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪುರಪ್ಪು. ವರ್ಸೊದ ಅರೆಗ್ಗಲೊಡು ಮಾತ್ರ, ಜಂಬರದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೋಡಾಪಿನ ಪೊಲಿಮಣೆ, ಮುಟ್ಟಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ದ ಈ ಕಾಲೊಡು ಮೆಲ್ಲೋನೆ ಮದೆಯಾ ವೋಂದುಂಡು.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY