ಪಡ್ಯ

0
1567

ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ತಿನ್ಪುನಕುಲೆಗ್ ಅಪಗಪಗ ಉಬ್ಯೊಡಾಪುಂಡು. ಪಿದಯಿಡ್ ಬಚ್ಚೆರೆಜ್ಜೆಯಿ ತಿಂದ್ಂಡ ಅಲ್ಪನೇ ಉಬ್ಯೆರಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ತಿಂದ್ಂಡ, ಅಗಿಯೊಂದೇ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ ಅಪಗಪಗ ಪೋದು ಉಬ್ಯೆರೆ ವಂತೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು. ಕುಲ್ಲ್‌ನಲ್ತೇ ಬಚ್ಚಿರಜ್ಜೆಯಿ ಅಗ್ಯೆರೆ, ಪಾತೆರ‍್ಯೆರೆ ಸುಲಬೊ ಆವೊಡೂಂದೇ ಮಲ್ತಿನ ಸಾದನೊ ಪಡ್ಯ. ವಂತೆ ಎತ್ತರೊದ ಅಗೆಲೊ ಬಾಯಿದ ಈ ಪಡ್ಯಡ್ ಉಬ್ಯೆರೆ ಸುಲಬೊ ಆಪುಂಡು.

ಪಡ್ಯದ ಅಡೀಕ್ಕ್ ವಂತೆ ಮಣ್ಣ್ ಬಿರ‍್ಕ್ಂಡ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಉಬ್ಬಿದ್ ಅವು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿಂಜ್‌ನಗ ಅಯಿಟ್ಟಿ ತ್ತ್‌ನೆನ್ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಗ್, ದೂರೊಗು ಗುತ್ತ್‌ದ್, ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಪಿರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಜ್ಯೋಸ್ತಿ ಪಡ್ಯಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಕನ್ನಡೊಡು ಪಡ್ಯಗ್ ಪೀಕದಾನಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಲ್ಯಾಲೊಡು ಕೋಲಾಂಬಿ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪಾಪೊದ ಬಡಪತ್ತ್‌ದಕುಲು ಸಿರಿಲ್ಯಾಕ್, ಪೇರ್‌ದ ಡಬ್ಬಿನ್ ಬಚ್ಚಿರಜ್ಜೆಯಿ ತಿಂದ್‌ನೆನ್ ಉಬ್ಯೆರೆ ಇಲ್ಲಲ್ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ವಂತೆ ಕಾಸ್ ಇತ್ತ್‌ನಕುಲು ಅಲ್ಯೂಮೀನಿಯಂ, ಚೊಂಬು, ಪಿತ್ತಳೆದ ಪಡ್ಯನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದುಂಬುದ ತಮೆರಿದ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ನವೆರ್‌ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಡ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ದಿನ ಪೋವಂದ್. ಈಸಿ ಚೆಯರ್‌ಡ್ ಕುಲ್ಲೋಂದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ಯೆರ್ಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಕೈತಲ್ ನೆಲಟ್ಟ್ ಪಡ್ಯ ದೀವೊಡು. ಪಾತೆರೋಂದು ಇಡೆಕ್ಕಿಡೆಗ್ ಪಡ್ಯಗ್ ಕುಲ್ಲ್‌ನಲ್ತೇ ಉಬ್ಯೆರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಸಿಯಾಪುಂಡು. ರಾತ್ರೆ ಜೆಪ್ಪುನಗಲಾ ಕೈತಲೇ ದೀವೆರ್. ಕಪ, ಬಾಯಿನೀರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪಡ್ಯಗ್ ಉಬ್ಯೆರೆ ಸುಲಬೊ ಆಪುಂಡು. ಕಾಂಕ್ರಿತ್‌ದ್ ಅಪಗಪಗ ಅಬ್ಬೆಸೊದ ಉಬ್ಯುನಕ್ಲೆಗ್ ಪಡ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆವಂದ್. ಪಡ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನಗ ಬಚ್ಚಿರೆದ ತೊಟ್ಟು, ಹಾಳ್ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಪುಗರೆದ ತೊಟ್ಟು, ಚೋಲಿ, ಬಜ್ಜೆಯಿದ ಚೆಪ್ಪು-ಚೋಲಿ, ಪೂಲು ಪೆರೆಸ್‌ನ ಪೊಡಿ, ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ನುಂಗೆಲ್ ಸುಣ್ಣದ ಪೊಡಿನ್‌ಪೂರ ಪಡ್ಯಗ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಬೇತೆ ಮಣ್ಣ್ ಬಿರ‍್ಕೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ. ಆ ಪಡ್ಯಗ್ ಉಬ್ಬಿದ್ ದಿಂಜ್‌ನಗ ಅವೆನ್ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‌ಗ್ ಗುತ್ತ್ಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಈಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ನೇರ‍್ಪೊಡು ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಉಬ್ಯೆರೆ ಉಪಕಾರ ಆವೋಂದುಂಡು. ಪ್ರಾಯೊದ, ಸೌಕ್ಯೊ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಡ್ಯಡ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪಕಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುನಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿ ಲೆಕೊನೇ ಪಡ್ಯನ್ ಕೇನುನಕುಲುಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆದಕ್ಲೆಗ್ ಪಡ್ಯನ್ ತೂಡ ಆವಂದ್! ಅವು ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ತೋಜಿಂಡ ಅವೆನ್ ಪಿದಯಿ ಮೂಲೆಡ್ ಕೊನೊಡು ದಕ್ಕುವೆರ್. ಇತ್ತೆದ ಸೋಕುದ, ದೌಲತ್‌ದ ಇಲ್ಲಗ್ ಪಡ್ಯ ಒಂಬುಜೀಂದೇ ಇತ್ತೆದಕ್ಲೆನ ಪಾತೆರೊ. ಬಚ್ಚಿರೆಲಾ ತಿನೊಡ್ಚಿಂದೇ ಇತ್ತೆದಕುಲು ಪನುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಪ್ರತೀ ಇಲ್ಲಗ್‌ಲ ಅಗತ್ಯವಾದಿತ್ತ್‌ನ ಪಡ್ಯ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರುವಾದಿತ್ತ್‌ನವು. ಇತ್ತೆಲಾ ಇಲ್ಲಲೊಂಜಿ ಪಡ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡ ರಾತ್ರೆ ಜೆಪ್ಪುನಗ, ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಆನಗ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಉಬ್ಯೆರೆ ಸುಲಬೊ ಆಪುಂಡು. ಸೀತ ಆದ್ ದೊಂಡೆ ಕಿರುಂಬುನಗಲ ಕಪ ಉಬ್ಯೊಡಾಂಡ ಪಡ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪಡ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡ, ಅಯಿನ್ ತೂನಗನೇ ಮಾತೆರೆಗ್‌ಲ ಅರ್ತ ಆಪುಂಡು “ಉಂದು ಉಬಿಪ್ಪುನ ಸಾದನೊ”.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY