ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆ

ಮಂಜೇಶ್ವರ: ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೇಶನಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಓಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ್ಯಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನೋಪಕಾರಪ್ರದವಾದ ೨೦ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆರೋಗ್ಯ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ, ಟೂರಿಸಂ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಎಂಬೀ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ, ವರ್ಕಾಡಿ, ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ೯೬೪೫೬೦೪೯೮೨ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು  ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page