ಕೋಟೆಕಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು

ಕಾಸರಗೋಡು: ನಗರದ ಕೋಟೆ ಕಣಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ತೆಯಾದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಯಾವು ದೋ ಪ್ರಾಣಿಯ ದ್ದಾಗಿದೆಯೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಕ್ತದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ನ್ನು ಪೊಲೀಸರು   ಪರೀ ಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊ ಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ವರದಿ ನಿನ್ನೆ ಕೈಸೇರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದಾಗಿದೆಯೆಂ ದು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಂ ಡಿದೆಯೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದ ನಿಗೂಢತೆ ಕೊನೆಗೂ ದೂರವಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page