ಬಂದರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಗಾಝಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇಂಗಿದೆ೪೨ನೇ ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಗಾಝಾ ಬಂದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಗಾಝಾವನ್ನು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page