ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಕಾಸರಗೋಡು: ರಜಾ ದಿನಗಳಾದ ಮಾರ್ಚ್ ೨೮, ೨೯, ೩೧ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ  ವಿಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒ.ಟಿ.ಎಸ್, ಎಲ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ, ಇತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೂ ಸೌಲಭ್ಯ ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸೌಕರ್ಯ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page