ಆಲಪ್ಪುಳದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಪತ್ತೆ

ಆಲಪ್ಪುಳ: ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟ್ಟನಾಡ್‌ನ ಎಡಪ್ಪ, ಚೆರುತನ್ ಎಂಬಿಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ ದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ   ಬೋಪಾ ಲ್‌ನ ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ  ತಪಾಸ ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬಾಧಿಸಿರುವುದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೋಪಾಲ್‌ಗ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್‌ಗಳು ಪೊಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವ ಎಚ್೫ಎನ್೧ ಎಂಬ ವೈರಸ್  ಈ ಜ್ವರಕ್ಕೆ  ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page