ಬ್ಲೋಕ್ ಕೇರಳೋತ್ಸವ: ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಮೀಂಜ ಪಂ. ಪ್ರಥಮ

ಮೀಯಪದವು: ಬ್ಲೋಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಕೇರಳೋತ್ಸವ ದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಂಜ ಪಂಚಾಯತ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂ ಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮೀಂಜ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಂದರಿ ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಸ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page